ŠTUDENTSKÁ AKADÉMIA ECOCEN

Súčasné potreby meniaceho sa globálneho sveta vyžadujú komplexné zmeny v ekonomickom a podnikateľskom myslení a prechod celej spoločnosti na ekologickú, udržateľnú a zodpovednú spoločnosť. Tieto rýchle a nevyhnutné zmeny predstavujú urgentnú požiadavku na spoločensky zodpovedných, talentovaných mladých ľudí, budúcich manažérov, stratégov a vizionárov, avšak nové, dynamicky meniace sa potreby trhu predbiehajú doterajšie akademické poznatky.

Ecocen group sa preto rozhodlo podporiť vzdelávanie budúcich manžérov, v oblasti globálnych environmentálnych, ekonomických a spoločenských výziev 21. storočia, aby mohli lepšie a zodpovednejšie aplikovať najnovšie odborné poznatky do korporátnej praxe.

Prepájaním vedcov, odborníkov a firiem so študentmi, vytvárame unikátnu platformu a študentský inkubátor, na prípravu nových, profesionálnych odborníkov a manažérov, ktorí budú rozumieť potrebám firiem a zároveň prinesú svoj čerstvý, nestereotypný pohľad na súčasné spoločenské výzvy, ako aj inovatívne myslenie a riešenia v oblasti udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti.

REGISTRÁCIA - OTVÁRAME ČOSKORO

Pre koho je akadémia určená?

Čo získaš účasťou?

Tématický obsah akadémie

 • Trvalo udržateľný rozvoj a SDGs
 • Klimatická kríza, globálne ekonomické trendy/príležitosti a riziká
 • Globálna transformácia na uhlíkovo neutrálne, obehové a udržateľné hospodárstvo – ciele, stratégie a legislatíva
 • Úloha podnikov na trasnformujúcom sa trhu, zodpovedné podnikanie a udžateľné stratégie
 • ESG princípy a výkazníctvo udržateľnosti, GRI štandardy
 • Požiadavky CSRD, ESRS (Európskeštandardy pre výkazníctvo udržateľnosti) a Taxonómia EÚ
 • Nová smernica CSDD
 • Mitigačné a adaptačné stratégie
 • Meranie a znižovanie uhlíkovej stopy
 • Obehové hospodárstvo, cirkulárne riešenia
 • Produktová zodpovednosť podnikov
 • Ochrana životného prostredia a biodiverzity
 • Udržateľné riešenia, metódy a technologické inovácie
 • Medzinárodné štandardy   
 • Certifikácia a akreditácia udržateľnosti
 • Reporting a PR
 • Manažérske softvérové a BI riešeni

PLÁN AKADÉMIE

Spolu 5 mesiacov

1. Úvodná časť - Všeobecný vzdelávací program

Interaktívne odborné prednášky – cca 15 prednášok

 • priemerne 1 x týždenne vo večerných hodinách online formou

Celodenné sobotňajšie spoločné stretnutie – 1 x mesačne (dobrovoľné/nepovinné)

 • diskusia na prebraté témy, prezentácie + trocha zábavy
 • účasť podľa možností študentov

 

2. Praktická časť - Účasť na projektoch

Zaradenie študentov do tímov a následná práca na projektoch

Participácia na komplexnejších projektoch a zadaniach:

 • prezenčne alebo online, podľa projektov a možností študentov

Tvorba vlastných projektov – podľa záujmu a časových možností študentov

Doplňujúce prednášky online
Podľa tém a problematiky, ktorú budú študenti riešiť

Celodenné sobotňajšie spoločné stretnutie – 1 x mesačne (dobrovoľné/nepovinné)

 • diskusia na prebraté témy, prezentácie + trocha zábavy
 • účasť podľa možností študentov

3. Záverečné vyhodnotenie akadémie

PREZENTÁCIE NA CSR TÉMU

 • Odprezentovanie a vyhodnotenie získaných vedomostí v oblasti udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti
 • Potvrdenie o absolvovaní Ecocen Akadémie udržateľnosti

ECOCEN TEAM BUDDY

 • Vyhodnotenie účasti študentov na projektoch, iniciatíva, spolupráca, ochota, prínos, kreativita, soft skills, nadšenie pre vec
 • Odovzdanie ocenení

VÝBER NAJLEPŠÍCH ABSOLVENTOV

 • Zaradenie absolventov na dlhodobé platené projekty pre klientov
 • Zaradenie absolventov na dlhodobé projekty ECOCEN GROUP
 • Sprostredkovanie pracovných príležitostí v popredných spoločnostiach

Detaily priebehu akadémie

Kontaktovať budeme iba vybraných záujemcov a to do 5 dní od ukončenia registrácie.

Časté otázky

Well, budeš ju potrebovať.

Budú upresnené vybraným študentom.

HIGHLIGHTY 1. ROČNÍKA AKADÉMIE

PODARILO SA NÁM:

 • Jozefa Pecha a Alexandra Ača – klimatológov
 • Martina Hojsíka, poslanca Európskeho parlamentu
 • Katarínu Svatíkovú, OECD expertku na odpadové hospodárstvo
 • Luciu Cedzo, expertku na odpady a životné prostredie, spoločnosť CYRKL
 • Beátu Babačovú a Juraja Viléma, ESG špecialistov zo Slovenskej Sporiteľne
 • Martinu Machánkovú a Nikoletu Lörincovú – CSR manažérky zo spoločnosti Kaufland
 • Allana Bussarda – Správcu nadácie Integra, odborníka na sociálne a spoločensky zodpovedné podnikanie
 • Huga Repáňa – foundra odpadového startupu ECOBUTT
 • Dušana Korčáka – cofoundra a CEO slovenského AI startupu iERP

Viac o našich hosťoch a prednáškach: Facebook | LinkedIn

 • ciele trvalo udržateľného rozvoja, 3 planetárne krízy,
 • príčiny a dopady zmeny klímy na stav biodiverzity, ekonomiku a celú spoločnosť
 • príčiny súčasnej environmentálnej krízy a udržateľné riešenia,
 • ciele EÚ v rámci zelenej, udržateľnej a spravodlivej ekonomickej transformácie,
 • ekonomické trendy, príležitosti a riziká
 • cirkulárne stratégie OECD, prínosy obehového hospodárstva,
 • zelené obstarávanie a cirkulárne spolupráce
 • inšpiratívny príbeh odpadového startupu ECOBUTT
 • prínosy sociálneho podniku pre spoločnosť a životné prostredie
 • spoločenskú zodpovednosť korporácií v rámci CSR / ESG konceptu
 • nové výkazníctvo udržateľnosti v rámci EÚ taxonómie a CSRD smernice,
 • meranie a znižovanie uhlíkovej stopy podnikov a produktov
 • postavenie a povinnosti finančného sektora v rámci zelenej transformácie trhu
 • úlohu AI v rámci efektívneho forcastingu, znižovania množstva odpadu, uhlíkovej a environmentálnej stopy
 • a množstvo ďalších tém

Viac o našich témach a prednáškach: Facebook | LinkedIn

Dôležitou súčasťou našej akadémie bolo aj zdieľanie praktických skúseností v rámci korporátnej spoločenskej zodpovednosti. Je nám veľkou cťou, že tieto poznatky a skúsenosti s nami zdieľali, v rámci projektovej časti akadémie, práve CSR manažérky zo spoločnosti Kaufland. Študenti získali reálnu predstavu o tom, aké majú spoločnosti udržateľné stratégie a ciele, aké rôzne opatrenia a zmeny je potrebné zrealizovať a ktoré z týchto opatrení sú v rámci súčasnej legislatívy skutočne realizovateľné. Študentom dala táto projektová spolupráca skvelú možnosť diskutovať o rôznych praktických témach spoločenskej zodpovednosti, vidieť ciele a odhodlanie firiem robiť pozitívne zmeny, ako aj rôzne prekážky, ktorým spoločnosti ako Kaufland čelia.

Študenti tak dostali jedinečnú príležitosť vžiť sa do role CSR manažéra, vnímať túto pozíciu komplexne, vedieť sa zamyslieť nad reálnymi riešeniami, ktoré by pomohli planéte a zároveň by boli, či už v rámci možností súčasného trhu alebo legislatívny, realizovateľné a efektívne.

Plasty, problematika, ktorá nie nie je nikomu úplne cudzia. Najväčší problém ale nie sú plasty ako také ale single-use produkty, ktoré vytvárajú obrovské množstvá (nielen) plastového odpadu. Súčasťou našich prednášok bola aj táto problematika a to nielen všeobecne, ale aj konkrétne príklady v rámci obchodných reťazcov akým je aj Kaufland. Práve v prevádzkach supermarketov je otázka riešenia jednorazového obalového odpadu skutočne významná. Na základe diskusií so spoločnosťou Kaufland sa mali študenti zamyslieť nad daným problémom, viacerými zásadnými obmedzeniami súčasnej legislatívy, nákupnými zvyklosťami zákazníkov, vlastnosťami obalových materiálov a navrhnúť riešenia, ako znížiť množstvo jednorazového obalového odpadu. Veríme, že sa množstvo dobrých nápadov podarí spoločnosti Kaufland zrealizovať alebo budú inšpiráciou pre ďalšie pozitívne zmeny.

Za túto skvelú, praktickú, tvorivú skúsenosť ďakujeme ešte raz spoločnosti Kaufland, CSR manažérkam Martine Machánkovej a Nikolete Lörincová, a za prínosné nápady šikovným študentom našej akadémie.

Vďaka iniciatíve našich študentov sa podarila zrealizovať zaujímavá spolupráca, V rámci ktorej získal náš hosť Hugo Repáň a jeho skvelý projekt EcoButt finančnú podporu. Vznikli aj nové priateľstvá, ktoré prinesú určite ďalšie zaujímavé príležitosti a spolupráce.

ČO SA VÁM NAJVIAC PÁČILO

„Teóriu sme mohli vidieť v praxi aj počas prednášok s rôznymi zaujímavými hosťami z rôznych oblastí, ale hlavne sami sme si mohli vyskúšať zavedenie praktík počas riešenia praktických zadaní. Okrem znalostí a praxe dala možnosť na teambuildingy.“

„ECOCEN akadémia bola skvelou kombináciou teórie a praxe. Najväčším prínosom bola pre mňa práca na projekte, kde sme pre veľkú spoločnosť navrhovali riešenia ako znižovať množstvo plastového odpadu u zákazníkov a prednáška o cirkulárnych inováciách.“

„Akadémia ECOCEN, mi zabezpečila vidieť súčasné problémy v oblasti životného prostredia z rôznych uhlov pohľadu, s očami odborníkov a ľudí, ktorí pracujú v danej oblasti niekoľko rokov. Je to skvelá príležitosť pre získavanie nových vedomostí.“

„Akadémia je výborná príležitosť pre všetkých, ktorým nie je naše životné prostredie ľahostajné. Vďaka akadémii som sa dozvedela veľa užitočných informácii z oblasti klimatickej krízy, ochrany životného prostredia a biodiverzity, cez rôzne mitigačné a adaptačné prvky, spolu s cirkulárnou ekonomikou, a meraniu uhlíkovej stopy, či offsetting. Vďaka odborníkom s praxe a spoluprácou so zodpovedným podnikom bolo možné nahliadnuť do praktických riešení a byť ich súčasťou.“

„Úžasné, prínosné, praktické. Som za to veľmi vďačná a môžem len odporúčať.“

„Úžasná príležitosť pre všetkých ľudí, ktorí sa chcú priučiť niečomu novému v oblasti udržateľnosti a spraviť aj aspoň malú zmenu.“

POĎAKOVANIE

Ďakujeme spoločnosti Kaufland, všetkým naším vzácnym hosťom ako aj našim šikovným študentom, že sa nám spoločne podarilo zrealizovať takéto úspešné 1. kolo našej akadémie udržateľnosti.

Viac o našej akadémii