Prečo CSR?

Čo je vlastne spoločenská zodpovednosť ?

CSR, ESG, udržateľnosť alebo spoločenská zodpovednosť je podnikateľský koncept a stratégia, ktorá umožňuje spoločnostiam integrovať sociálnu a environmentálnu zodpovednosť do ich procesov a pomáha organizáciám udržateľne a dlhodobo rásť. V dnešnej dobe najviac rezonuje environmentálna zodpovednosť, ochrana klímy a znižovanie uhlíkovej stopy. 

Prečo je environmentálna zodpovednosť strategicky dôležitá ?

V období prebiehajúcej globálnej transformácie na uhlíkovo neutrálnu a udržateľnú spoločnosť, je kľúčová práve úloha firiem a organizácii. A to nielen pre dosahovanie klimatických a environmentálnych cieľov, ale aj pre formovanie úplne nového podnikateľského prostredia. Silnejúci tlak zo strany zákazníkov, štátu, finančných inštitúcií a celého trhu zvládnu najlepšie spoločnosti, ktoré berú otázku udržateľnosti vážne a integrujú ju do každého rozhodnutia.

Už dnes zohráva pri výbere firiem, či už u koncových zákazníkov alebo obchodných partnerov, práve téma zodpovednosti a udržateľnosti.  Štúdie ukazujú, že väčšina spotrebiteľov uprednostňuje práve nákup produktov šetrných k životnému prostrediu. Rovnako väčšina firiem a investorov začína uprednostňovať zodpovedných dodávateľov a obchodných partnerov. Jednoznačným faktom teda je, že zákazníci, investori aj verejnosť chcú, aby boli organizácie zodpovedné.

VÝHODY ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA

CSR alebo zodpovedné podnikanie má teda množstvo výhod, z hľadiska riadenia vzťahov so zákazníkmi, obchodnými partnermi a investormi, z hľadiska riadenia rizík, prístupu ku kapitálu, inovačného potenciálu, energetickej úspory alebo zhodnocovania odpadu.  Rovnako prináša väčšiu schopnosť prilákať talenty, udržať si zamestnancov a celkový dlhodobý udržateľný rast spoločnosti. Zodpovedné podnikanie je teda pre pripravené organizácie skvelou príležitosťou pozitívne sa etablovať ako lídri v novom trhovom prostredí. Je to zároveň koncept, ktorý vašej organizácii pomôže byť vo všetkých smeroch lepší a zároveň má pozitívny dopad pre ľudí, spoločnosť a celú planétu.

Reguluje zodpovedné podnikanie aj štát ?

Štát prináša rôzne nástroje pre tvorbu a meranie udržateľných procesov, na ochranu životného prostredia a ochranu klímy. Na zjednotenie chápania a integrovania udržateľných procesov, ako aj na správne meranie a vykazovanie uhlíkovej stopy,  EÚ v danej oblasti vytvorila jednotný legislatívny rámec, smernicu CSRD, ktorá má pomôcť veľkým organizáciám správne nastaviť a jednotne reportovať udržateľné procesy. Táto legislatíva sa priamo dotkne stoviek veľkých firiem, ktoré budú musieť od roku 2024 vykazovať informácie o ich udržateľnosti. Nepriamo sa táto smernica v rámci dodávateľských a obchodných vzťahov napokon dotkne aj celého trhu.

POMÔŽEME VÁM​

zorientovať sa v legislatíve

AKO sa pripraviť na legislatívne zmeny, ako správne nastaviť udržateľné procesy a reportovať ich, vám pomôže priblížiť naša spoločnosť, v spolupráci s top odborníkmi vo vybraných oblastiach.