ČO Ponúkame

Pomáhame manažérskym tímom začleniť CSR/ESG, udržateľnosť a klimatické ciele do ich organizácií, prostredníctvom odborného vzdelávania a strategického poradenstva. Pomáhame podnikom preklenúť medzeru v ich znalostiach a zdrojoch poskytovaním outsourcingových služieb.

Zastrešujeme nasledovné témy

 • Trvalo udržateľný rozvoj a SDGs
 • Klimatická kríza, globálne ekonomické trendy/príležitosti a riziká
 • Globálna transformácia na uhlíkovo neutrálne, obehové a udržateľné hospodárstvo – ciele, stratégie a legislatíva
 • Úloha podnikov na trasnformujúcom sa trhu, zodpovedné podnikanie a udžateľné stratégie
 • ESG princípy a výkazníctvo udržateľnosti, GRI štandardy
 • Požiadavky CSRD, ESRS (Európskeštandardy pre výkazníctvo udržateľnosti) a Taxonómia EÚ
 • Nová smernica CSDD
 • Mitigačné a adaptačné stratégie
 • Meranie a znižovanie uhlíkovej stopy
 • Obehové hospodárstvo, cirkulárne riešenia
 • Produktová zodpovednosť podnikov
 • Ochrana životného prostredia a biodiverzity
 • Udržateľné riešenia, metódy a technologické inovácie
 • Medzinárodné štandardy   
 • Certifikácia a akreditácia udržateľnosti
 • Reporting a PR
 • Manažérske softvérové a BI riešeni

Spolupracujte s nami

 • Stanete sa udržateľnejšími a minimalizujte dopad svojej organizácie na životné prostredie.
 • Znižujete emisie a dosahujte klimaticky pozitívne ciele.
 • Redukujete a zhodnocujete odpad.
 • Znižujete svoje prevádzkové náklady.
 • Zlepšujete obchodné operácie, zvyšujete príjmy a zlepšujete reputáciu spoločnosti.
 • Zlepšujete životy svojich zamestnancov a pracovníkov dodávateľského reťazca.
 • Podporujete zmysluplné partnerstvá s charitatívnymi organizáciami a komunitnými projektami.
 • Ukazujete svoj pozitívny vplyv na spoločnosť, ktorý je navyše akreditovaný certifikáciou.

POMÔŽEME VÁM​

zorientovať sa v legislatíve

AKO sa pripraviť na legislatívne zmeny, ako správne nastaviť udržateľné procesy a reportovať ich, vám pomôže priblížiť naša spoločnosť v spolupráci s top odborníkmi vo vybraných oblastiach.